Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY SDH/SBOR

12. 4. 2013

celé stanovy lze nalézt zde:

http://www.dh.cz/dokumenty/stanovy/stanovy2012.pdf

Důležité pro nás:

 

HLAVA DEVÁTÁ: SBOR, JEHO ORGÁNY A ČLENSKÁ
ZÁKLADNA
Oddíl první: Sbor
Čl. 74
Postavení a vnitřní organizace
/1/ Sbor je organizační jednotkou SH ČMS, v níž jsou bezprostředně
realizovány, především působností výkonnou a prováděcí, cíle sdružení,
práva, povinnosti a zájmy členů sdružení.
/2/ Sbor v rozsahu vymezeném těmito stanovami v příslušném územním
obvodu analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí, organizačně
zabezpečuje a realizuje zejména
a) součinnost jmenovitě na úseku požární ochrany
aa) s orgány obce,
ab) s veřejností a fyzickými a právnickými osobami,
b) vnitřní činnost a záležitosti.
/3/ Sbor je tvořen
a) volenými orgány sboru,
b) členskou základnou.
/4/ Orgány sboru jsou
a) valná hromada,
b) výbor sboru,
c) starosta sboru,
d) velitel sboru,
e) vedoucí zájmových kolektivů, pokud jsou ustaveny.
/5/ Sbor vlastní majetek a je vybaven nezbytným majetkem sdružení, který
užívá a s nímž je oprávněn za stanovených podmínek disponovat a který
je povinen spravovat a chránit.
/6/ Sbor je povinen přispívat na činnost sdružení ročně základní částkou
schválenou shromážděním starostů OSH a dodatečnou částkou
schválenou shromážděním delegátů sborů.
Čl. 75
Působnost
/1/ Sbor se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a
dalších prostor, fyzických a právnických osob, zejména podílením se
a) na poradenské a konsultační činnosti,
b) na činnosti preventivních požárních hlídek, zvláště v situacích
zvýšeného požárního nebo jiného obecného nebezpečí a mimořádných
událostí, při větších shromážděních osob a při ostraze nebo dohledu nad
objekty a zařízeními s vyšším požárním nebezpečím,
c) na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách zařízení, prostředků
a pomůcek určených k signalizaci a ochraně před požáry, anebo
určených k zásahům proti nim a jiným mimořádným událostem,
d) na osvětové, preventivně výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na
předcházení požárům jiným mimořádným událostem a postupům při
zasahování proti nim,
e) na činnosti zásahových jednotek při požáru nebo jiné mimořádné
události a při odstraňování škodlivých následků takových událostí, popř.
při jiných událostech a situacích, při kterých mohlo být užito sil a
prostředků hasičské techniky,
f) na vyhledávání zejména členů zásahových jednotek a na aktivním
výchovném působení na mládež též s cílem získat ji pro aktivní činnost
ve sboru.
/2/ Úkoly uvedené v odstavci 1 jsou základní a k naplnění poslání sboru
směřuje ještě řada úkolů dalších. Činnost sboru je zajišťována především
nezištnou a obětavou prací členů. Na podporu svých aktivit může sbor
vyvíjet výdělečnou a podnikatelskou činnost za předpokladu dodržení
obecných platných právních předpisů.
/3/ Účast sboru na požární ochraně ve smyslu odst. 1 je zpravidla
a) vymezena příslušnými plány požární ochrany,
b) zajišťována příslušnými smlouvami, které mj. mají zahrnovat úpravu
náhrady nákladů sborů spojených s touto účastí a závazky obce,
fyzických nebo právnických osob týkající se náhrady škody, pokud je
sboru nebo jeho členům způsobena v souvislosti s touto účasti.
/4/ V naléhavých a neodkladných případech sbor účast ve smyslu odst. 1
realizuje i mimo plány či mimosmluvně, a to i mimo obvod své
působnosti.
/5/ Ve své vnitřní činnosti a záležitostech sbor přiměřeně a podle svých
možností zejména
a) pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní, brannou,
turistickou, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů, příslušníků
jejich rodin a popř. i širší veřejnosti, přitom zvláště dbá o udržování
tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností vztahujících se
k jeho historii,
b) dobrovolnou prací svých členů
ba) přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí,
bb) podílí se na humanitární pomoci.
/6/ Sbor si váží svých členů, dbá o pověst každého svého člena a celého
sdružení. Je-li tato pověst porušena, je povinen působit k nápravě, včetně
použití právních prostředků.
/7/ Působnost uvedenou v odst. 1 až 6 sbor uskutečňuje co možná ve
spolupráci s jinými sbory, zejména sousedícími, s okrskovými orgány
nebo městskými výbory a s OSH.
/8/ Ve své působnosti rozborové, koncepční, koordinační, metodicko-řídicí
a řídicí se sbor přiměřeně obdobně řídí ustanoveními čl. 31 a násl. s tím,
že vychází též z pokynů OSH, svých možností a zájmů svých členů a
přihlíží k poměrům, situaci a potřebám obvodu, v němž působí.
Oddíl druhý: Rozhodovací orgán sboru
Čl. 76
Valná hromada
/1/ Valná hromada je stálým rozhodovacím orgánem sboru. Tvoří ji členská
základna sboru.
/2/ Valná hromada jedná a rozhoduje
a) o symbolech sboru,
b) o zprávách, týkajících se
ba) činnosti sboru v obvodu jeho působnosti, zahrnující podstatné
údaje o činnosti jeho orgánů a zájmových kolektivů,
bb) jeho hospodaření,
c) o zprávě kontrolní a revizní rady (revizora účtů),
d) o rozpočtu sboru,
e) o zaměření činnosti sboru v obvodu jeho působnosti na další období,
f) o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady a o výši odvodu nad
rámec stanovené částky (čl. 74, odst. 6)
g) o jmenování čestných členů
h) o všech dalších otázkách v působnosti sboru, které si vyhradí.
/3/ Valná hromada volí a odvolává
a) starostu, popř. jeho náměstka nebo náměstky, velitele sboru, popř.
vedoucího kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů,
další členy výboru, předsedu a členy kontrolní a revizní rady sboru
(revizora účtů),
b) delegáta nebo delegáty shromáždění delegátů sborů.
c) volí kandidáty na funkce ve vyšších orgánech OSH (MSH), KSH a SH
ČMS
/4/ Valnou hromadu svolává výbor nebo starosta.
/5/ Valná hromada se koná
a) jako řádná jednou za půl roku, z nichž jedna je výroční,
b) jako mimořádná do jednoho měsíce svolaná
ba) ze závažných důvodů na základě rozhodnutí výboru, kontrolní
a revizní rady, popř. revizora účtů, výkonného výboru OSH nebo
výkonného výboru SH ČMS nebo
bb) na žádost kvalifikované absolutní většiny řádných členů působících
ve sboru,
c) jako ustavující, jestliže nejméně pět hasičů - řádných členů SH ČMS,
popř. osob do sdružení právě vstupujících (čl. 18, odst. 2 a odst. 4 písm.
b), se rozhodne založit sbor, k ustavující valné hromadě je třeba
předchozího souhlasu výkonného výboru OSH.
Oddíl třetí: Výkonné orgány sboru
Čl. 77
Postavení, organizace a působnost výkonných orgánů
/1/ Výkonné orgány
a) připravují jednání a rozhodnutí valné hromady a její rozhodnutí
provádějí,
b) řídí činnost sboru v době mezi konáním valných hromad,
c) vyřizují běžné záležitosti sboru.
/2/ Výkonnými orgány sboru jsou
a) výbor sboru,
b) starosta, popř. náměstek nebo náměstkové starosty,
c) velitel sboru, popř. vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí
zájmových kolektivů.
Čl. 78
Výbor sboru
/1/ Výbor projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru, pokud
nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává
starosta popř. jeho náměstek.
/2/ Výbor tvoří
a) starosta sboru, popř. jeho náměstek nebo náměstkové,
b) velitel sboru, popř. vedoucí zájmových kolektivů,
c) další členové v počtu, který stanoví valná hromada, výbor musí být
nejméně tříčlenný.
/3/ Jednání výboru se zúčastňuje s hlasem poradním předseda kontrolní a
revizní rady sboru, popř. revizor účtů.
/4/ Působnost výboru, jeho jednání a rozhodování se přiměřeně obdobně řídí
ustanovením čl. 67 a na tento článek navazujícími ustanoveními.
Čl. 79
Starosta sboru a jeho náměstkové
/1/ Starosta
a) rozhoduje záležitosti mu svěřené výborem sboru,
b) připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí,
c) vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru,
d) o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru.
/2/ Je-li ustaven náměstek starosty nebo více náměstků, zastupují jej v době
jeho nepřítomnosti nebo v záležitostech, které jim svěří. Pokud není
ustaven náměstek starosty, zastupuje jej velitel sboru.
Čl. 80
Velitel sboru
Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární
ochraně a v těchto záležitostech zastupuje sbor při jednáních s orgány obce,
fyzickými a právnickými osobami.
Čl. 81
Vedoucí kolektivů
Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů, zejména
a) provádějí rozhodnutí orgánů sboru, které se týkají oboru činnosti
kolektivu,
b) organizují a řídí jeho činnost,
c) tlumočí zájmy a stanoviska kolektivu na jednáních orgánů sboru.
Oddíl čtvrtý: Kontrolní orgány sboru
Čl. 82
Kontrolní a revizní rada
/1/ Kontrolní a revizní rada sboru (dále jen „rada„) má postavení, vnitřní
organizaci, působnost, práva a povinnosti ve vztahu k sboru, jeho dalším
orgánům a orgánům a zájmovým kolektivům přiměřeně obdobné, jakou
mají kontrolní orgány OSH.
/2/ Rada působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň třicet
členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.
Čl. 83
Revizor účtů
Ve sboru s počtem členů méně než třicet je namísto kontrolní a revizní rady
volen revizor účtů, jeho působnost je omezena pouze na záležitosti
hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor nebo starosta.
Oddíl pátý: Kolektivy působící ve sboru
Čl. 84
Kolektiv mladých hasičů
/1/ V kolektivu mladých hasičů se realizují zájmy mladých hasičů zejména
ve vztahu k požární ochraně a k přípravě hasičských činností.
/2/ Kolektiv tvoří mladí hasiči, pokud jejich počet působících ve sboru
dosahuje alespoň pěti.
/3/ Kolektiv řídí vedoucí z řad hasičů, který si může určit pomocníky
(instruktory) třeba i z řad mladých hasičů, pokud jsou starší patnácti let.
/4/ Při větším počtu mladých hasičů si kolektiv ustavuje radu kolektivu,
která se poradním hlasem podílí na rozhodování vedoucího kolektivu.
Čl. 85
Zájmové kolektivy
/1/ Sbory podle svých možností a zájmu členů v nich působících mohou
ustavovat zájmové kolektivy, zejména ve vztahu ke kultuře, osvětě,
vzdělávání, sportu a jiným oborům nebo činnostem.
/2/ Kolektivy řídí a jejich činnost organizuje vedoucí, popř. za účasti rady kolektivu