Jdi na obsah Jdi na menu
 


prosinec 2010 - příspěvek k Bučinskému zpravodaji

28. 12. 2010

 

SDH Bučina                              radí a informuje
 
Tísňová volání :
  150    Hasičský záchranný sbor ČR,
  155    Zdravotnická záchranná služba,
  158    Policie ČR.
  156    Obecní (městská) policie
112          Jednotné evropské číslo tísňového volání
 
Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů
 
Jak volat :V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.
V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.
UVĚDOMTE SI, ŽE LINKY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ JSOU ZŘÍZENY PRO PŘIJETÍ STAVU NOUZE. NEZNEUŽÍVEJTE JE!! VAŠÍ NEZODPOVĚDNOSTÍ SE MŮŽE ODDÁLIT POMOC LIDEM, KTEŘÍ JI V DANÉ CHVÍLI BUDOU OPRAVDU POTŘEBOVAT!!
POUČTE O TOM I SVÉ DĚTI !!!!
!!!Zneužití linek tísňového volání je trestné!!!
Požární bezpečnost při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
 
Je třeba si připomenout skutečnost, že v posledních letech se zvýšil počet osob, které zahynuly v důsledku otravy oxidem uhelnatým. Občané, podnikající právnické a fyzické osoby často nedodržovali lhůty čištění komínů a kouřovodů podle stávající platné legislativy. Sami odborníci z řad kominíků uznávají, že některé lhůty pro čištění komínů uvedené ve vyhlášce č.111/1981 Sb., o čištění komínů, jsou dnes už překonané (například čištění komínů, k nimž jsou připojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW, šestkrát do roka). Přitom je část laické veřejnosti schopna čistit komíny i svépomocí za podmínky, že jednou za rok musí nechat komín zkontrolovat odborně způsobilou osobou v oboru kominictví (kominíkem). Seznam osob je na místně příslušném živnostenském úřadu nebo na internetové adrese: http.//www.skcr.cz
 
Nová podmínka nechat vyčistit komín jedenkrát za rok a čistit komín výpomocí častěji umožňuje Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Toto nové nařízení vlády nabude účinnosti 1. ledna 2011.
 
Připomínáme, že nový předpis upřesňuje také základní zákonnou povinnost fyzických osob počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných spotřebičů a spalinových cest.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
!!!! Zpráva o provedení kontroly a nebo čištění spalinové cesty a revizní zpráva spalinové cesty!!!!
 O provedené kontrole anebo čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu
 
 
 
 
Jak se chovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou, aby nedošlo k újmě na zdraví či ztrátám na majetku?
 
Blíží se konec roku a s ním spojené bujaré oslavy a určitě u vás nebude chybět ohňostroj, petardy a další zábavní pyrotechnika. Abychom zabránili případným zraněním či zbytečným škodám na majetku, měli bychom dodržovat při zacházení se zábavní pyrotechnikou několik zásad.
 
Nakupovat pouze tu zábavní pyrotechniku, která je uvedena legálně do oběhu: tedy opatřena návodem výrobce v českém jazyce, který informuje, jak tyto výrobky bezpečně skladovat a používat. Tento návod by měl pak každý při manipulaci s pyrotechnikou ve vlastním zájmu striktně dodržovat.
 
Zábavní pyrotechniku používat tak, abychom neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulovat zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů (domů, zaparkovaných aut, keřů, stromů), aby nemohlo dojít např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Zábavní pyrotechnikou bychom neměli ohrozit ani další osoby. Pyrotechnické předměty vyšších tříd nebezpečnosti (třídy II a III a podtřídy T1) se dle vyhlášky nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích.
 
Se zábavní pyrotechnikou by neměly manipulovat nezletilé děti. Pyrotechnika, zejména ta nebezpečnější, musí být uskladněna mimo dosah dětí. Pozor, pokud máte uložené nějaké věci na balkoně, tak během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky tyto věci snadno zapálit.
 
 
Mladí hasiči v roce 2010
 
Děkujeme všem za podporu rozvíjet v Bučině činnost mladých hasičů. Děti velmi dobře reprezentují naší obec. Zúčastnily se soutěží, kde nabraly nové zkušenosti v hasičském sportu a hrdě nosily svůj nově vyrobený prapor s nápisem SDH BUČINA. Dále pomohly například s úklidem lesa, přípravou pálení čarodějnic, s úklidem listí na návsi, s opravou stodoly, čištění hasičské nádrže aj.
 
Přehled některých aktivit
10.4. – přednes básní na posezení se seniory
8.5. – soutěž ve Svatém Jiří - (mladší 16. místo, starší 17. místo)
28.-29.5. – hra Plamen v Mladkově (mladší 17. místo, starší 21. místo)
19.6. – ligová soutěž ve Slepoticích – sbírání zkušeností
25.9. – podzimní soutěž v Černovíru – (mladší 16. místo, starší nádherné 5. místo)
9.10. – podzimní hra Plamen v Dolní Čermné – (mladší nádherné8. místo, starší 25. místo)
31.12. – předtančení pod vedením Zdenči Grambalové
 
Za všechnu snahu byly děti odměněny návštěvou kina v Pardubicích
 
Patří jim velké DÍKY!!
 
 
 
 
**********************************************************************************

SDH Bučina děkuje všem dobrovolným hasičům a příznivcům za dosavadní spolupráci a podporu, přeje klidné svátky naplněných radostí, štěstím a rodinnou pohodou.